Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu https://www.biblioteka.malogoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-23
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak opisów zdjęć; pewne dokumenty umieszczone na stronie
  są niedostępne ponieważ pochodzą z różnych źródeł;
  posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji;
  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o
  dostępności cyfrowej.
 • Udogodnienia
 • Na stronie internetowej można używać
  standardowych skrótów klawiaturowych. Strona skaluje się do
  szerokości okna monitora. Na stronie znajdują się pliki PDF z
  możliwością przeszukiwania tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Kot
E-mail: bibliotekamalogoszcz@op.pl
Telefon: 41 3860138
Każdy ma prawo:
-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
-wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
-Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu
Adres: 28-366 Małogoszcz
ul. Jaszowskiego 3A
E-mail: bibliotekamalogoszcz@op.pl
Telefon: 41 3860138
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz na parterze. Posiada osobne wejście od ulicy Jaszowskiego 3A. Do wejścia prowadzi tylko podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek częściowo jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z toalety dla osób na wózkach inwalidzkich. Obok wejścia do biblioteki jest parking z miejscem przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej. Informujemy, że na teren biblioteki można wejść z psem asystentem oraz psem przewodnikiem. Nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Filia biblioteczna w Kozłowie

Biblioteka mieści się na parterze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Kozłów 180. Do wejścia prowadzą schody. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Po części jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z toalety dla osób na wózkach inwalidzkich Budynek nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystentem oraz psem przewodnikiem. Nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Filia biblioteczna w Złotnikach
Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Placówek Oświatowych, Złotniki 66A . Nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do biblioteki, wewnątrz budynku prowadzą schody z poręczami. Budynek nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystentem oraz psem przewodnikiem. Nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu,

Filia biblioteczna w Żarczycach Dużych
Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych, Żarczyce Duże 29. Do wejścia prowadzą schody. Budynek nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z toalety dla osób na wózkach inwalidzkich. Do biblioteki można także wejść tylnym wejściem, który posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystentem oraz psem przewodnikiem. Nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu,

Scroll to Top
Skip to content